اخبار

برگزاری دوره آموزشی ارزیابی ریسک کمی QRA

دوره آموزشی ارزیابی کمی ریسک در یک دوره 12 ساعته به صورت مجازی برگزار گردید. در این دوره مباحثی همچون آشنایی با ارزیابی ریسک کمی، مدلسازی پیامد، آشنایی با سناریو نویسی و استفاده از نرم افزار PHAST ارائه گردید.