برگزاری جلسات HAZID شرکت انتقال گاز منطقه ۱

 

در این جلسات ضمن آموزش به اعضای تیم ارزیابی ریسک شرکت انتقال گاز منطقه ۱، مطالعات مربوط به ایستگاه تقویت فشار گاز ترش صورت پذیرفت.

 

تیم کارفرما دارای پرسنلی عالی، باسواد و مسلط به کار بودند که پیشبرد جلسات را پویا می کرد.