Luigi Antozzi

• همکار بین المللی پروژه های PHA
• کارشناسی مهندسی شیمی از دانشگاه University of Pisa
• سابقه بیش از 200 رهبری پروژه‌های HAZOP و HAZID