روز ایمنی و آتش نشانی گرامی باد

نام خدا

روز ایمنی و آتش نشانی گرامی باد

مهر 1359 اولین روز وزارت و 4 روز بعد از آن حمله دشمن بعثی به پالایشگاه آبادان و نمایش عاشورایی آتش نشانان جهت مهار آتش و چشیدن طعم شیرین شهادت در تاریخ کشور ثبت شد. یک ماه بعد همان سال در 9 آبان 1359 محمدجواد تندگویان در حالی که تنها 30 سال داشت برای بازدید پالایشگاه بمب باران شده به آبادان رفت و اسیر شد. آنچه که مشخص است بعد از گذشت 41 سال از آن روزها، آتش نشانان مان همان آتش نشانان هستند و اگر پاالیشگاهی آتش بگیرد جان شان را برای کشور می گذارند و امید داریم وزیر جدید نفت ایران نیز همچون همتای دولتی و هم دانشکده قدیمی اش عاشورایی عمل کند.

7 مهر روز جان برکفان کشور گرامی باد

مهرداد جهانی شرکت مهندسی ایمنی پارا

مهر 1400