دوره اموزشی ایمنی عمومی برگزار شد

برگزاری دوره آموزشی مجازی ۸ ساعته ایمنی عمومی با حضور بیش از ۱۰۰ نفر شرکت کننده توسط شرکت مهندسی ایمنی پارا
کارفرما: مجتمع تولیدی BAT Pars
تاریخ برگزاری: ۱۷ تیر ۱۴۰۰