برگزاری دوره آموزشی نقشه خوانی صنعتی (ایزومتریک)

برگزاری دوره آموزشی نقشه خوانی صنعتی

با همکاری انجمن علمی مهندسی ایمنی و بازرسی فنی دانشکده نفت آبادان

برگزاری دوره نقشه خوانی ایزومتریک
مدرس:
مهندس مهران افراسیابی
کارشناس ارشد تبدیل انرژی (مکانیک سیالات)
بازرس کنترل کیفیت پایپینگ
تنها مدرس دوره WJCS پایپینگ در ایران
۲۳ و ۲۴ تیر