پروژه ها

۵۲- برگزاری دوره آموزشی ایمنی و ترافیک جهت ارتقای راکبین موتور سیکلت در اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی