شرکت مهندسی ایمنی پارا با همکاری شرکت PSRAM کانادا آمادگی ارائه خدمات AIM به شرح زیر را دارد:

 

 

خدمات مدیریت ایمنی فرایند (PSM)

 

  • آنالیز شکاف و تهیه مدارک لازم و آمادگی جهت استقرار
  • استقرار عناصر
  • شاخص های عملکردی کلیدی   PSM

مطالعات تحلیل مخاطرات فرایندی (PHA) با رویکرد CCPS

 

  • HAZOP& HAZID Study
  • مطالعه ارزیابی سطوح خدشه ناپذیری ایمنی SIL Study (Assessment & Verification)
  • مدلسازی پیامد و ارزیابی کمی ریسک
  • LOPA Study

 

مطالعات SCE identification and performance standard development

مطالعات Alarm Rationalization

مطالعات شناسایی امخاطرات و ارزیابی ریسک های شغلی به روش JHA

مدیریت واکنش در شرایط اضطراری و استقرار سیستم های فرماندهی ICS و OSC

خدمات ارزیابی و ممیزی

  • بازرسی ایمنی پیش از راه اندازی (PSSR)
  • ارزیابی فرهنگ HSE
  • ارزیابی وضعیت تجهیزات ایمنی، آتش نشانی و واکنش در شرایط اضطراری

مشاوره جهت استقرار سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست  (HSE)

خدمات مهندسی ایمنی

  • انجام مطالعات F&G Mapping به روش سه بعدی
  • تدوین مدارک مهندسی پایه و تفصیلی (Basic & Detail) در حوزه ایمنی و آتش‏نشانی
  • مطالعات مهندسی حریق

خدمات مهندسی ایمنی

  • تدوین دستورالعمل ها و رویه های مرتبط و آموزش آن ها
  • بازرسی و ممیزی های ایمنی، بهداشت و محیط زیست