شرکت مهندسی ایمنی پارا با تکیه بر توان پرسنل داخلی و مشارکت با شرکت های LIPRAS ایتالیا، Koerts Consultancy هلند و ISO Pioneers عمان آمادگی ارائه خدمات تخصصی مهندسی و مدیریت HSE و به شرح زیر را دارد:

1. مدیریت ایمنی فرایند (PSM) شامل آنالیز شکاف، تهیه مدارک لازم و استقرار عناصر

2. شناسایی مخاطرات و ارزیابی ریسک به روش های HAZOP، HAZID، Kent Muhlbauer، JHA، SVA3

3. مطالعات SIL & LOPA

4. شناسایی SCE و تدوین performance standard

5.مطالعات Alarm Rationalization

6.مدلسازی پیامد و ارزیابی کمی ریسک با نرم افزار PHAST

7.تدوین طرح واکنش در شرایط اضطراری و استقرار سیستم های فرماندهی ICS و OSC

8.بازنگری ایمنی پیش از راه اندازی (PSSR)

9.ارزیابی و کفایت سنجی تجهیزات ایمنی و آتش نشانی

10.مشاوره جهت استقرار ISO 14001:2015، ISO 45001:2018 و HSE-MS

11.انجام مطالعات F&G Mapping به روش سه بعدی

12.تدوین مدارک مهندسی پایه و تفصیلی (Basic & Detail) در حوزه ایمنی و آتش‏نشانی

13.تعیین فاصله قابل پذیرش میان واحدها (Fire Zone)

14.ارزیابی ریسک حریق (FRA)

15.محاسبه بار حریق (Fire Load)

16.مطالعاتHazard Area Classification

17.طراحی سیستم های ایمنی و آتش نشانی

18.ارزیابی ایمنی ساختمان

19.استقرار HSE شهری و شهروندی در اماکن آموزشی (مدارس و دانشگاه ها)، مذهبی، ورزشی، تفریحی و اصناف تدوین دستورالعمل ها و رویه های مرتبط و آموزش آن ها

20.ارزیابی فرهنگ HSE