شرکت مهندسی ایمنی پارا با همکاری شرکت PSRAM کانادا آمادگی ارائه خدمات AIM به شرح زیر را دارد:

 

 

مدیریت یکپارچگی دارایی ها (Asset Integrity Management)

 

  • تدوین و استقرار برنامه‏ های مدیریت یکپارچگی
  • بازرسی بر مبنای ریسک (RBI) و خدمات (FFS (Fitness for Service
  • ارزیابی و مدیریت خوردگی

مدیریت قابلیت اطمینان (Reliability Management)

 

  • مطالعات آنالیز اثرات و حالت‏های خرابی (FMEA)
  • آنالیز قابلیت اطمینان، در دسترس بودن و قابلیت نگه داری (RAM Study)

 

مدیریت نگهداشت و تعمیرات (Maintenance Management)

 

  • مدیریت جریان کار‎ نگهداشت
  • آنالیز شاخص‏ های کلیدی عملکردی (KPI)
  • تدوین سلسله مراتب تجهیزات و کدهای خرابی