شرکت مهندسی ایمنی پارا با بهره گیری از نخبگان صنعتی آمادگی ارائه خدمات AIM به شرح زیر را دارد:

1.تدوین و استقرار برنامه‏ های مدیریت یکپارچگی دارایی ها

2.بازرسی بر مبنای ریسک (RBI)

3.خدمات Fitness for Service (FFS)

4.ارزیابی و مدیریت خوردگی

5.مطالعات آنالیز اثرات و حالت‏های خرابی (FMEA)

6.آنالیز قابلیت اطمینان، در دسترس بودن و قابلیت نگه داری (RAM Study)

7.جمع آوری اطلاعات تجهیزات منطبق بر الزامات سیستم مدیریت دارایی‏های فیزیکی

8.مدیریت یکپارچگی سازه(SIMS)

9.مدیریت یکپارچگی خطوط لوله (PIMS)

10.مدیریت یکپارچگی چاه ها (WIMS)