اخبار

عضویت در انجمن مشاوران مدیریت ایران

با توجه به رشد و گسترش فعالیتهای صنعتی و توسعه بنگاههای اقتصادی کشور و به تبع آن افزایش نیاز به خدمات مشاوره مدیریت، انجمن مشاوران مدیریت ایران در سال 1377 با هدف ساماندهی این حرفه در اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی، به عنوان انجمن صنفی کارفرمایی مشاوران مدیریت ایران به ثبت رسید و هم اکنون با بیش از ۸۰۰ عضو حقوقی و ۴۰۰ عضو حقیقی فعال به عنوان تنها تشکل صنفی کارفرمائی فراگیر حرفه مشاوره مدیریت کشور فعالیت مینماید. شرکت مهندسی ایمنی پارا مفتخر است به عنوان یکی از اعضای حقوقی انجمن مشاوران مدیران ایران باشد.