اخبار

روز ایمنی و آتش نشانی گرامی باد

به نام خدا
روز ایمنی و آتش نشانی گرامی باد

در روزی که پیام وزیر نفت در گرامیداشت 7 مهر روز ایمنی و آتش نشانی را می خواندم، یاد وزیر جاودان نفت ایران محمدجواد تندگویان در ذهنم زنده شد.
3 مهر 1359 اولین روز وزارت و 4 روز بعد از آن حمله دشمن بعثی به پالایشگاه آبادان و نمایش عاشورایی آتش نشانان جهت مهار آتش و چشیدن طعم شیرین شهادت در تاریخ کشور ثبت شد.
یک ماه بعد همان سال در 9 آبان 1359 محمدجواد تندگویان در حالی که تنها 30 سال داشت برای بازدید پالایشگاه بمب باران شده به آبادان رفت و اسیر شد.
آنچه که مشخص است بعد از گذشت 41 سال از آن روزها، آتش نشانان مان همان آتش نشانان هستند و اگر پاالیشگاهی آتش بگیرد جان شان را برای کشور می گذارند و امید داریم وزیر جدید نفت ایران نیز همچون همتای دولتی و هم دانشکده قدیمی اش عاشورایی عمل کند.

7 مهر روز جان برکفان کشور گرامی باد
مهرداد جهانی
شرکت مهندسی ایمنی پارا
مهر 1400

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن Negar_20210928_110748.png است