اخبار

برگزاری دوره آموزشی نقشه خوانی صنعتی (pfd & p&id)

برگزاری دوره آموزشی نقشه خوانی صنعتی
با همکاری انجمن علمی مهندسی ایمنی و بازرسی فنی دانشکده نفت آبادان (pfd & p&id)

مدرس:
مهندس حامد نقدی
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی شریف
مشاور پروژه شرکت ملی گاز ایران
مدرس نقشه های پالایشگاهی و پتروشیمی
۲۲ و ۲۳ تیر