اخبار

برگزاری دوره آموزشی الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

برگزاری دوره آموزشی الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر مبنای ایزو ۴۵۰۰۰:۲۰۱۸ با حضور کارشناسان حوزه HSE
کارفرما : شرکت ملی صنایع پتروشیمی
تاریخ برگزاری دوره: ۲۰ تیر الی ۲۲ تیر