مقالات

آشکارساز گازهای بیمارستانی

خطر نشت گاز، مسمومیت و احتراق همیشه در کمین مکان هایی هستند که با گاز های مختلف سر و کار دارند.
به صورت عمومی گازهای اکسیژن و نیتروس اکساید که به عنوان گاز بیهوشی استفاده می شوند، در بیمارستان ها و مراکز درمانی مورد استفاده قرار می گیرند که نشت هر یک باعث آسیب های زیان آوری خواهد شد.
گازهای نیتروس اکساید و اکسیژن معمولا در سیلندرهای پر شده در بیمارستان ها تامین می شوند و به صورت لوله کشی توسط لوله های مسی به قسمت های مختلف بیمارستان انتقال میابند. وجود هرگونه نشتی بر اثر لرزش و یا ضربه به لوله های مسی باعث نشت این گاز ها و خطر انفجار و بی هوشی بیماران خواهد شد.
با توجه به عدم آشنایی پیمانکاران ساختمانی از این نوع گازها در بیمارستان، معمولا تشخیص نشت این گازها در طراحی های پروژه اعمال نمی گردد. شرکت سیمین گامان آریا در حال حاظر در رنج محصولات خود، آشکارساز های اکسیژن (O2) آشکارساز نیتروس اکساید (N2O) را پیشنهاد می نماید که می توان با استفاده از دتکتورهای اشاره شده، در وهله اول از بروز حادثه ناگوار جلوگیری نمود و در وهله دوم، از محل نشتی احتمالی آگاه شده و اقدام به ترمیم آن جهت هدر رفت گاز استفاده نمود.

لازم به ذکر است گاز اکسیژن بسیار، قابلیت انفجار را دارد و گاز نیتروس اکساید، باعث بیهوشی بیماران و کادر درمانی در محل نشتی می گردد.